Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Rzecznik Praw Ucznia
w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Stefana Czarnieckiego w KozienicachBeata Smykiewicz-Różycka

Godziny pracy:
Środa 10.35 - 11.40
 codziennie w sali nr 16 na długiej przerwie


 1. Funkcję Rzecznika Praw Ucznia może pełnić nauczyciel, psycholog lub pedagog pracujący w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, cieszący się zaufaniem wśród uczniów i ich szacunkiem.
 2. Wybór Rzecznika Praw Ucznia dokonywany jest spośród nauczycieli, pedagogów lub psychologów czynnych zawodowo w okresie wyborów.
 3. Rzecznik Praw Ucznia powoływany jest w drodze wyborów tajnych, powszechnych i bezpośrednich.
 4. Uprawnieni do głosowania są wyłącznie uczniowie i nauczyciele I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach
 5. Objęcie funkcji Rzecznika Praw Ucznia odbywa się za zgodą wybranego nauczyciela, pedagoga lub psychologa.
 6. Rzecznik Praw Ucznia winien:
 • dbać o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły, WSO i innych dokumentach szkoły
 • stać na straży praw i godności ucznia
 • reagować na wszelkie sygnały łamania praw uczniowskich
 • egzekwować wypełnianie obowiązków przez uczniów
 • ściśle współpracować z uczniami, nauczycielami, rodzicami, dyrekcją, pedagogiem oraz psychologiem
 • w sprawach wymagających jego interwencji - obiektywnie oceniać sytuację oraz zająć stanowisko zgodne z jego wiedzą i najlepszą intencją
 • pełnić dyżury w ściśle określonych dniach i godzinach
 • zachowywać dyskrecję

      7. Kadencja RPU trwa 24 miesiące od dnia objęcia urzędu.