Liceum Roku
2012-2013
Liceum Roku
2014-2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
  Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
  Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
  Wiarygodna Szkoła   Szkoła Dialogu   Góra Grosza
   
Certyfikat
IT Szkoła 2013-2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015-2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu   Projekt PEACE 2015   Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich Mazowiecka Szkoła Aktywna Turystycznie Certyfikat Wyższej Szkoły Handlowej Odznaka Honorowa PCK Zasłużony dla Mazowsza Certyfikat WSH w Radomiu Medal 100-lecia PCK
                           
I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach - Kozienice            
100 lat
szkoły
 Plebiscyt Orły Edukacji   Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy   Wsparcie Kozienickiego Hospicjum Razem
dla Kultury
Olimpiada
Zwolnieni
z Teorii
 Edukreator na Mazowszu      
 

.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

26-900 Kozienice, ul. Warszawska 25

NIP 8121055659, REGON 000725163RODO - Klauzula Informacyjna

 

INFORMACJE

dotyczące przetwarzania danych osobowych

w I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, reprezentowane przez Dyrektora I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach, 26-900 Kozienice, ul. Warszawska 25, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych, przede wszystkim pełnienia funkcji dyrektora placówki. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów dotyczących zasady przechowywania akt i klasyfikacji dokumentów archiwalnej.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia.
 6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

1)     prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2)     prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3)     prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) w przypadku, gdy:

a)     dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

b)     osoba, której dane dotyczą wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

c)     osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych,

d)     dane osobowe są przetwarzane niezgodne z prawem,

e)     dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4)     prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

5)     prawo do przenoszenia danych;

6)     prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

 1. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Osobowych na adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.
 2. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Pani/Pana danych osobowych Administratorowi Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 4. Administrator Danych Osobowych nie przetwarza danych osobowych poza Unią Europejską oraz nie przekazuje danych poza Unią Europejską.
 5. Administrator Danych Osobowych chroni wszystkie informacje, w tym dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem czy modyfikacją na poziomie organizacyjnym i technicznym.
 6. Ponadto, w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pana decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ww. Rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

                                                                                                             Administrator Danych Osobowych