Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej
I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach

 

DLA KANDYDATÓW PO SZKOLE PODSTAWOWEJ

Uczniowie będą przyjmowani według kryterium punktowego uwzględniającego:

 • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie szkoły podstawowej,
 • oceny na świadectwie końcowym oraz inne osiągnięcia kandydata.

Punktacja ocen na świadectwie końcowym szkoły podstawowej:

 1. Przy wyliczaniu punktów będą uwzględniane: oceny na świadectwie końcowym z języka polskiego
  i matematyki oraz ocena z dwóch innych przedmiotów
  , a także szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, aktywność społeczna.
  1. Sposób przeliczania na punkty ocen z powyższych zajęć edukacyjnych jest następujący:

          18 punktów – celujący

          17 punktów – bardzo dobry

          14 punktów – dobry                                                            

            8 punktów – dostateczny

            2 punkty    – dopuszczający

Kandydat może dodatkowo otrzymać:

10 punktów – tytuł finalisty konkursu przedmiotowego w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkimorganizowanym przez kuratorów oświaty oraz dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu przedmiotowego w zawodach wiedzy o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty;

7 punktów – tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w zawodach wiedzy o zasięgu ponadwojewódzkimorganizowanym przez kuratorów oświaty oraz dwa lub więcej tytuły laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w zawodach wiedzybędących konkursem o zasięgu wojewódzkimorganizowanym przez kuratora oświaty;

5 punktów – tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w zawodach wiedzyo zasięgu ponadwojewódzkimorganizowanym przez kuratorów oświaty oraz dwa lub więcej tytuły finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego w zawodach wiedzyo zasięgu wojewódzkimorganizowanym przez kuratora oświaty;

3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty;

4 punkty – za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o zasięgu międzynarodowym, 3 punkty - na szczeblu krajowym, 2 punkty - na szczeblu wojewódzkim, 1 punkt  -  na szczeblu powiatowym;

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7  punktów – za świadectwo z wyróżnieniem;

3 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu.

Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z języka polskiego i matematyki mnoży się przez 0,35, wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3. Minimalna liczba wymaganych punktów do liceum wynosi 100, jednak Komisja Rekrutacyjna może zdecydować inaczej w indywidualnych przypadkach.
DLA KANDYDATÓW PO GIMNAZJUM

Uczniowie będą przyjmowani według kryterium punktowego uwzględniającego:

 • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum,
 • oceny na świadectwie końcowym oraz inne osiągnięcia kandydata.

Punktacja ocen na świadectwie końcowym gimnazjum:

 1. Przy wyliczaniu punktów będą uwzględniane: oceny na świadectwie końcowym z języka polskiego i dwóch wybranych zajęć edukacyjnych, a także szczególne osiągnięcia, świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, aktywność społeczna.
  1. Sposób przeliczania na punkty ocen z powyższych zajęć edukacyjnych jest następujący:

          18 punktów – celujący

          17 punktów – bardzo dobry

          14 punktów – dobry                                                            

            8 punktów – dostateczny

            2 punkty    – dopuszczający

Kandydat może dodatkowo otrzymać:

10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanego przez kuratorów oświaty oraz tytuł finalisty w co najmniej dwóch konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim;

7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanego przez kuratorów oświaty oraz tytuł laureata w co najmniej dwóch konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, a także tytuł finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim;

5 punktów – za tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty oraz tytuł finalisty w co najmniej dwóch konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, a także tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  na szczeblu wojewódzkim;

3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty;

4 punkty – za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o zasięgu międzynarodowym, 3 punkty - na szczeblu krajowym, 2 punkty - na szczeblu wojewódzkim, 1 punkt  -  na szczeblu powiatowym;

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7  punktów – za świadectwo z wyróżnieniem;

3 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu.

 

Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej będą przeliczane na punkty, przyjmując współczynnik 0,2. Minimalna liczba wymaganych punktów do liceum wynosi 100, jednak Komisja Rekrutacyjna może zdecydować inaczej w indywidualnych przypadkach.


Maksymalnie można uzyskać 200 pkt, minimalna liczba wymaganych punktów do liceum wynosi 100 pkt, jednak Komisja Rekrutacyjna może zdecydować inaczej w indywidualnych przypadkach.

 
HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KOZIENICACH

 

 • od 13 maja do 20 maja kandydaci do klas pierwszych składają wniosek o przyjęcie do szkoły – do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej www.lo-kozienice.edu.pl.
 • od 21 czerwca do 28 czerwca kandydaci dostarczają świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu  gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty.
 • do 15 lipca szkolne komisje rekrutacyjne weryfikują wnioski o przyjęcie do szkoły i inne złożone dokumenty.
 • 16 lipca szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do pierwszych klas.
 • od 16 lipca do 24 lipca kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
 • 25 lipca szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły.
 • od 26 lipca do 28 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą (jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami).

 


WNIOSEK O PRZYJĘCIE DO I KLASY LICEUM W ROKU SZKOLNYM 2019/2020