Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Ocena ewaluacji

Logo LO Kozienice

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACE IM. STEFANA CZARNIECKIEGO OCENIONE NAJWYŻEJ W REGIONIE

 

W dniach 11.04.2012 – 04.05.2012r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach została przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego, kontrola jakości pracy placówki, zwana ewaluacją zewnętrzną. Wynikiem takiej ewaluacji jest raport z ewaluacji problemowej w obszarze: efekty, podpisany przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, Pana Karola Semika.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach otrzymało ocenę najwyższą z możliwych przewidzianych rozporządzeniem, czyli placówka prezentuje bardzo wysoki stopień spełniania wszystkich czterech kontrolowanych wymagań ( 4 x A ).

 

WymaganiePoziom spełnienia wymagania
Obszar: efekty
A
Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
A
Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności
A
Uczniowie są aktywni
A
Respektowane są normy społeczne
A

 

Szkoła lub placówka może spełniać te wymagania na pięciu poziomach:
poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę;
poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę lub placówkę.


Wnioski z ewaluacji (cytat z raportu):
1. „Liczne działania profilaktyczne, partnerskie relacje między nauczycielami i uczniami oraz atmosfera tolerancji i wzajemnego zaufania wpływają na duże poczucie bezpieczeństwa uczniów, respektowanie przez nich norm społecznych i zasad panujących w szkole.
2. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych, realizacja projektów i programów edukacyjnych, stosowanie różnych form i metod pracy oraz osobiste zaangażowanie nauczycieli w działania podejmowane przez uczniów znacząco wpływają na rozwój szkoły i podnoszenie efektów kształcenia.
3. Zaangażowanie uczniów w przedsięwzięcia szkolne i pozaszkolne oraz podejmowanie przez nich licznych działań na rzecz środowiska i własnego rozwoju korzystnie wpływają na obraz szkoły w opinii lokalnej społeczności.”

Badanie zostało zrealizowane w dniach 11-04-2012r. - 04-05-2012r. przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji. Ewaluacja polega na zbieraniu i analizowaniu informacji:

  • o efektach działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły (na podstawie danych informujących o wynikach pracy szkoły (lub placówki) odzwierciedlonych w umiejętnościach, zachowaniach, postawach, działaniach uczniów i w osiąganych przez nich rezultatach na różnego rodzaju testach, egzaminach),
  • o procesach zachodzących w szkole lub placówce (na podstawie danych, które informują o procesach i działaniach zachodzących i podejmowanych w szkole (lub placówce), a decydujących o sposobie funkcjonowania, charakterze szkoły (lub placówki) i przede wszystkim prowadzących do pożądanych efektów),
  • o funkcjonowaniu szkoły lub placówki w środowisku lokalnym, w szczególności w zakresie współpracy z rodzicami uczniów (na podstawie danych informujących o sposobie współpracy ze środowiskiem i funkcjonowaniu w środowisku oraz wykorzystaniu tych zasobów w procesie nauczania i uczenia się),
  • o zarządzaniu szkołą lub placówką (na podstawie danych informujących o sposobach zarządzania decydujących o jakości działań podejmowanych w szkole lub placówce).


Ewaluacja ma na celu zebranie informacji i ustalenie poziomu spełniania przez szkołę lub placówkę wymagań zawartych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. W trakcie ewaluacji w placówce zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł: dyrektora, uczących w szkole nauczycieli, innych pracowników, uczniów, rodziców, partnerów szkoły i przedstawicieli samorządu lokalnego. Do gromadzenia danych wykorzystano metody ilościowe (ankiety w wersji elektronicznej i papierowej), jakościowe (wywiady indywidualne, grupowe, obserwację i analizę źródeł zastanych). Zestawienie metod, technik doboru próby i liczby osób, które wzięły udział w badaniach znajduje się w raporcie (26 stron) podpisanym przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty, dostępnym na stronie internetowej: www.npseo.pl. Wywiady grupowe zostały przeprowadzone po realizacji i analizie ankiet, pełniąc wobec nich funkcję wyjaśniającą. Żaden z dostępnych na stronie internetowej raportów, dotyczących kontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych w całym województwie nie zawiera tak wysokich ocen, jak nasze – prawie stuletnie – liceum, a żadna kontrola nie jest bardziej dokładna i skrupulatna niż ta ostatnio przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty.MAMY NADZIEJĘ, ŻE MŁODZIEŻ POCZUJE SIĘ ZASZCZYCONA, MOGĄC UCZYĆ SIĘ W NASZYM LICEUM.