Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Kryteria przyjęć kandydatów do klasy pierwszej I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Czarnieckiego w Kozienicach.

 

Uczniowie będą przyjmowani według kryterium punktowego uwzględniającego:

  • wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatniej klasie gimnazjum,
  • oceny na świadectwie końcowym oraz inne osiągnięcia kandydata.

Punktacja ocen na świadectwie końcowym gimnazjum:

  1. Przy wyliczaniu punktów będą uwzględniane oceny na świadectwie końcowym z języka polskiego i trzech wybranych zajęć edukacyjnych spośród następujących przedmiotów: matematyka,  j. obcy, fizyka, geografia, biologia, chemia, historia, wiedza o społeczeństwie w sposób najkorzystniejszy dla ucznia.
  1. Sposób przeliczania na punkty ocen z powyższych zajęć edukacyjnych jest następujący:

          18 punktów – celujący

          17 punktów – bardzo dobry

          14 punktów – dobry                                                            

            8 punktów – dostateczny

            2 punkty    – dopuszczający

Kandydat może dodatkowo otrzymać:

10 punktów – za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanego przez kuratorów oświaty, oraz tytuł finalisty w co najmniej dwóch konkursach przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim;

7 punktów – za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanego przez kuratorów oświaty oraz tytuł laureata w co najmniej dwóch konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, a także tytuł finalisty konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim;

5 punktów – za tytuł finalisty w konkursie tematycznym lub interdyscyplinarnym o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty oraz tytuł finalisty w co najmniej dwóch konkursach tematycznych lub interdyscyplinarnych na szczeblu wojewódzkim, a także tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego  na szczeblu wojewódzkim;

3 punkty – za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego o zasięgu wojewódzkim organizowanego przez kuratora oświaty;

4 punkty – za osiągnięcia sportowe lub artystyczne o zasięgu międzynarodowym, 3 punkty - na szczeblu krajowym, 2 punkty - na szczeblu wojewódzkim, 1 punkt  -  na szczeblu powiatowym;

W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7  punktów – za świadectwo z wyróżnieniem;

3 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu;

Szczegółowe wyniki egzaminu wyrażone w skali procentowej z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będą przeliczane na punkty przyjmując współczynnik 0,2 (np. 70%x0,2=14pkt.).

 


                                                            HARMONOGRAM REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH 

                                                                                 NA ROK SZKOLNY  2018/2019 

 

                                                                           W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM 

                                                                   IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W KOZIENICACH 

 

 

● od 10 maja do 18 maja kandydaci do klas pierwszych składają kwestionariusze – do pobrania w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej: www.lo-kozienice.edu.pl  

 

● od 22 czerwca do 27 czerwca kandydaci dostarczają świadectwo ukończenia gimnazjum zaświadczenie o wynikach egzaminu  gimnazjalnego; 

 

 od 10 maja do 6 lipca szkolne komisje rekrutacyjne weryfikują wnioski o przyjęcie do szkoły; 

 

 6 lipca szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów zakwalifikowanych do pierwszych klas; 

 

● od 6 lipca do 12 lipca kandydaci zakwalifikowani dostarczają oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum  i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego; 

 

● 12 lipca szkolne komisje rekrutacyjne ogłaszają listy kandydatów przyjętych do szkoły; 

 

● od 13 lipca do 31 sierpnia szkolne komisje rekrutacyjne przeprowadzają rekrutację uzupełniającą (jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami).  

 KWESTIONARIUSZ DLA KANDYDATÓW