Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013

LITERATURA

 1. „Uczymy się na cudzych błędach”. Na podstawie wybranych utworów wykaż dydaktyczną funkcję „czarnych charakterów” w literaturze.
 2. „ Żaden ojciec podobno bardziej nie miłował dziecięcia swego”. Przedstaw motyw miłości ojcowskiej w wybranych utworach literackich.
 3. Młodzi gniewni. Omów przejawy i przyczyny młodzieńczego buntu w wybranych utworach literackich.
 4. Kobieta zbuntowana. Odwołując się do wybranych utworów literackich, przedstaw jej wizerunek i oceń zasadność buntu.
 5. Personifikacje zła w literaturze. Porównaj sposoby ich ukazania i funkcje, jakie pełnią w wybranych utworach.
 6. Kara jako konsekwencja zbrodni. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory literackie.
 7. Polemiki , spory, prowokacje – starcia pokoleń literackich. Omów na wybranych przykładach z literatury.
 8. Odwołując się do wybranych utworów literackich, zaprezentuj funkcjonowanie motywu honoru.
 9. Dokonując analizy wybranych dzieł literackich, omów wpływ wychowania na kształtowanie osobowości  i postaw bohaterów.
 10. Człowiek – marionetka w rękach Boga. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów literackich.
 11. Na wybranych przykładach literackich ukaż różne sposoby przedstawienia wsi.
 12. Wizerunek władcy i władzy w literaturze różnych epok. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów.
 13. Człowiek wobec przeznaczenia. Na podstawie wybranych utworów literackich zaprezentuj postawy ludzi próbujących kierować swoim losem lub biernie poddających się biegowi zdarzeń.
 14. Heroizacja i deheroizacja. Omów problem na wybranych przykładach literackich.
 15. Stereotypy kobiecości w literaturze. Rozważ problem na wybranych przykładach.
 16. Kim jest poeta? Rozważ różne koncepcje na przykładzie literatury wybranych epok.
 17. Różne kreacje narratora i ukształtowania narracji w epice. Omów zagadnienie, analizując wybrane utwory.
 18. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw rolę i znaczenie snu.
 19. Różne sposoby funkcjonowania tradycji homeryckiej w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 20. Różne sposoby funkcjonowania tradycji horacjańskiej w literaturze polskiej. Przedstaw na wybranych przykładach.
 21. „Nad wodą wielką i czystą”. Omów funkcje motywu wody w utworach literackich.
 22. Różne funkcje tańca. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane przykłady literackie.
 23. „Przeszłość to dziś, tylko cokolwiek dalej”. Na podstawie utworów literackich wykaż podobieństwo problemów i dążeń ludzi żyjących w różnych czasach.
 24. „A jeśli komu droga otwarta do nieba, tym co służą ojczyźnie”. W oparciu o wybrane utwory literackie przedstaw oblicza patriotyzmu w czasie wojny i w czasie pokoju.
 25. „Ucząc bawić, bawiąc uczyć”. W oparciu o wybrany materiał literacki omów dydaktyczny charakter utworów komicznych i satyrycznych.
 26. „Człowiek może być kimś więcej niż jest”. Na podstawie wybranych utworów literackich omów wizerunek bohatera przezwyciężającego własne słabości.
 27. Dwór ziemiański – jego wygląd i znaczenie. Omów na podstawie wybranych utworów literackich.
 28. Dwie epoki – dwie drogi do odzyskania wolności. Na podstawie wybranych utworów literackich porównaj walkę o wolna ojczyznę romantyków i pozytywistów.
 29. Fenomen R.R. Tolkiena i A. Sapkowskiego w kontekście współczesnej literatury popularnej. Omów zagadnienie,  odwołując się do wybranych przykładów.
 30. Motywy baśniowe w literaturze romantycznej i powieściach fantasy. Omów na podstawie wybranych utworów.
 31. Koncepcje tragizmu w literaturze. Omów na wybranych przykładach.
 32. Obrazy miłości w literaturze romantycznej i Biblii. Porównaj, odwołując się do wybranych tekstów.

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. „ Memento mori” w średniowieczu i baroku. Porównaj funkcjonowanie motywu, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.
 2. Naturalizm w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 3. Literatura i sztuka wobec ludzkiego cierpienia. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane dzieła.
 4. Topos maski. Rozważ problem w oparciu o wybrane dzieła literackie i filmowe.
 5. Synestezja w literaturze i sztuce. Zaprezentuj zjawisko, wykorzystując wybrane przykłady.
 6.  Dramaty W. Szekspira jako źródło inspiracji dla literatury i filmu. Omów na wybranych przykładach.
 7. Literatura i film. Zaprezentuj najciekawsze i najmniej udane filmowe adaptacje literatury.
 8. Omów funkcjonowanie motywu starości w wybranych utworach literackich i malarskich różnych epok.
 9. Motyw wiosny i sposoby jego ujmowania w literaturze i malarstwie. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł.
 10. Różnorodne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.
 11. Przedstaw funkcjonowanie i znaczenie motywu ogrodu w literaturze i sztuce.
 12. Związki literatury z malarstwem i filmem. Omów na wybranych przykładach.
 13. Troska o losy ojczyzny jako temat literatury i publicystyki. Przedstaw na wybranych przykładach.
 14. Moda odzwierciedleniem ducha epoki. Analizując wybrane teksty kultury, porównaj sposoby kreowania wzorów mody.
 15. Problemy młodzieży w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 16. Niebo i piekło. Jak autorzy różnych tekstów kultury wyobrażali sobie zaświaty? Omów na wybranych przykładach.
 17. Madonny w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.
 18. Warszawa jako temat literatury i sztuki. Przedstaw i porównaj różne ujęcia tego motywu.
 19. Obraz cudzoziemca w polskiej literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.
 20. Motyw przemiany w wybranych tekstach kultury. Omów zjawisko na wybranych przykładach.
 21. Demony, wampiry i upiory. Przedstaw ich funkcje w wybranych dziełach literackich i filmowych.
 22. Wielcy wodzowie i sposoby ich kreowania w literaturze i malarstwie. Omów na wybranych przykładach.
 23. Danse macabre i ars moriendi. Omów funkcjonowanie tych motywów w literaturze i malarstwie średniowiecza.
 24. Polak w lustrze literatury i sztuki. Porównaj różnorodne wizerunki na przykładach wybranych tekstów i obrazów.
 25. Postaci historyczne i sposoby ich prezentacji w literaturze i filmie. Omów na wybranych przykładach.
 26. Stanisław Wyspiański – dramaturg, poeta, malarz, scenograf. Przedstaw renesansową osobowość młodopolskiego artysty.

 

JĘZYK

 1. Analizując wybrane przykłady, omów istotę błędów językowych.
 2. Ewolucja języka. Analizując zebrany materiał językowy, przedstaw przyczyny zmian współczesnej polszczyzny.
 3. Poprawność językowa – błędy źródłem komizmu. Omów zagadnienie w oparciu o zebrany materiał językowy.
 4. Polszczyzna potoczna w literaturze XX w. – awans czy degradacja języka literackiego. Rozważ problem na wybranych przykładach.
 5. Sztuka przemawiania. Omów zagadnienie na przykładzie wybranych tekstów literackich  okresu renesansu, baroku i oświecenia.
 6. Kultura języka w internecie. Scharakteryzuj język użytkowników internetu w oparciu o zgromadzony materiał.
 7. Język familiarny. Rozważ na wybranych przykładach jego funkcje i zastosowanie.
 8. Stylizacja językowa w dziełach literackich. Omów jej rodzaje, cechy i funkcje.
 9. Omów pochodzenie nazw miejscowych twojego regionu.
 10. Indywidualizacja języka bohaterów literackich. Omów zagadnienie w oparciu o wybrane utwory.