Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Tematy na ustny egzamin maturalny z języka polskiego w roku szkolnym 2013/2014


 LITERATURA

1.Twórczość Jana Kochanowskiego w tradycji literackiej późniejszych epok. Rozwiń temat na przykładzie wybranych utworów.

2. Różne sposoby funkcjonowania motywów biblijnych w utworach literatury polskiej. Omów na wybranych przykładach.

3. Fantastyczne podróże utrwalone na kartach literatury. Zaprezentuj je, odwołując się do wybranych przykładów.

4. Portret emigranta w literaturze. Przedstaw na przykładzie utworów z różnych epok.

5. Jaki obraz XX w. odnajdziesz w literaturze współczesnej? Przedstaw na podstawie wybranych utworów.

6. Polskie pieśni ojczyźniane i ich znaczenie w dziejach narodu. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

7. Motywy szekspirowskie w twórczości J. Słowackiego. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 

8. Rozrachunek z mitami narodowymi w twórczości S. Wyspiańskiego i W. Gombrowicza. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów.

9. „Kraj lat dziecinnych”. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

10. Nadzieje, złudzenia, rozczarowania Polaków u progu niepodległości. Omów temat na podstawie wybranych utworów.

11. Społecznicy – ich słabość i siła. Scharakteryzuj sylwetki bohaterów ukazane w wybranych tekstach literackich.

12. Katastrofizm jako jeden ze sposobów mówienia o niepokojach człowieka. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich z różnych epok.

13. Szaleni, obłąkani, genialni. Przedstaw portrety ludzi nieprzeciętnych w wybranych tekstach literackich.

14. Różne kreacje bohatera romantycznego. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

15. Młodość i jej ujęcia. Omów temat, odwołując się do postaw bohaterów literackich różnych epok.

16. Różne kreacje Boga. Omów temat na podstawie wybranych tekstów literackich.

17. Świat wartości romantyków i pozytywistów. Omów w oparciu o wybrane przykłady literackie.

18. Literatura lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX w. obrazem przemian światopoglądowych społeczeństwa. Omów na wybranych przykładach.

19. Omów funkcjonowanie motywu pracy, odwołując się do wybranych utworów literackich.

20. Obywatel skrępowany przez reżim. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

21. Motyw biesiady i jego funkcja w dziełach literatury polskiej.

22. Przedstaw tragizm spiskowca na wybranych przykładach literackich.

23. Omów topos pośmiertnej sławy, odwołując się do wybranych utworów literackich.

24. „Jak żyć, spytał mnie w liście ktoś, kogo ja zamierzałam spytać o to samo”. Odwołując się do przykładów z literatury, odszukaj odpowiedzi na postawione pytanie.

25. Omów mechanizmy i skutki działania systemu totalitarnego ukazane w wybranych utworach literatury polskiej i obcej.

26. Od paraboli biblijnej do współczesnej. Omów temat na wybranych przykładach literatury polskiej i obcej.

27. Dekadentyzm, afirmacja, ironia – postawy wobec życia, które znalazły odzwierciedlenie w literaturze. Omów zagadnienie na wybranych przykładach.

28. Odwołując się do wybranych utworów, przedstaw postawę Z. Herberta wobec tradycji epok minionych.

29. Zaprezentuj portrety młodych kobiet w najnowszej prozie. Porównaj i oceń sposoby ich kreacji.

30. Strój jako element charakterystyki bohatera literackiego. Omów na wybranych przykładach z literatury XIX i XX w.

31. Odwołując się do wybranych przykładów z literatury romantycznej, skomentuj pogląd Romana Ingardena: „ Synkretyzm prowadzi do wzbogacenia odmian utworów z pogranicza rodzajów i gatunków”.

32. Historia templariuszy w literaturze. Omów na wybranych przykładach.

33. Jak pisać „ po Oświęcimiu”? Omów zagadnienie na podstawie wybranych tekstów literackich.

 

ZWIĄZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1.Literackie i filmowe obrazy Litwy, kraju lat dziecinnych, ziemi utraconej. Przeanalizuj i porównaj wybrane teksty kultury.

2. Sposoby kreowania postaci historycznych w literaturze i sztukach plastycznych. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

3. Zdrajcy i motywy ich działania. Przedstaw na wybranych przykładach literackich i filmowych.

4. Tęsknota za krajem ojczystym i jej przyczyny. Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i innych sztuk.

5. Polaków portret własny – przedstaw go, odwołując się do przykładów z literatury i filmu.

6. Motyw vanitas w literaturze i malarstwie baroku. Przedstaw różne sposoby jego ujmowania, odwołując się do wybranych dzieł.

7. Kicz i arcydzieło. Wyjaśnij na wybranych przykładach mechanizm funkcjonowania w kulturze utworów o różnej wartości artystycznej. 

8. Motyw Madonny w literaturze i sztuce różnych epok. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady.

9. Przedstaw różne ujęcia motywu przebaczenia w literaturze i sztuce.

10. Wpływ literatury fantasy na współczesną twórczość artystyczną. Omów zagadnienie, analizując wybrane teksty kultury.

11. Czy tolerancyjność jest cechą Polaków? Omów zagadnienie na wybranych przykładach z literatury i filmu.

12. Przedstaw funkcjonowanie motywu grozy w wybranych tekstach kultury.

13. Współczesny kabaret, jego rodowód, korelacja sztuk w nim występujących. Omów problem na wybranych przykładach.

14. Wykaż związek postawy franciszkańskiej z literaturą i sztukami plastycznymi, odnosząc się do wybranych tekstów kultury.

15. Zaprezentuj artystyczne interpretacje powstań narodowych ukazane w literaturze i sztuce.

 

JĘZYK

1.Współczesny reportaż i jego mistrzowie. Omów na wybranych przykładach specyfikę tego gatunku publicystycznego.

2. Dokonaj analizy wybranych przykładów języka propagandy w środkach masowego przekazu.

3. Jakie zjawiska językowe obserwujesz we współczesnej polszczyźnie? Przedstaw je , zanalizuj i spróbuj określić przyczyny ich występowania.

4. Język internetowego czatu – zanalizuj i oceń to zjawisko.

5. Sposoby bogacenia współczesnej polszczyzny. Przedstaw je, odwołując się do wybranych przykładów.

6. Język narzędziem perswazji i manipulacji. Omów językowe sposoby oddziaływania reklamy prasowej i telewizyjnej na psychikę człowieka.

7. Język wyznań miłosnych. Analizując wybrany materiał literacki, zbadaj, w jaki sposób zakochani wyrażali swoje uczucia.

8. Wyjaśnij mechanizmy powstawania błędów językowych. Omów na wybranych przykładach.

9. Omów procesy prowadzące do zubożenia i wzbogacenia współczesnej polszczyzny na podstawie analizy języka wybranych gier komputerowych.

10. Gwara a stylizacja gwarowa. Wykorzystując wybrane teksty, omów sposoby użycia gwary ludowej w tekstach artystycznych.

11. Barbaryzmy i wulgaryzmy w języku w języku współczesnej młodzieży. Omów zagadnienie na podstawie filmów, piosenek i własnych obserwacji.