Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Dzień wody WSH 22.03.2019

Czynny udział licealistów w konferencji naukowej w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu

 

W dniu 22 marca 2019r. w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt: „Woda i energia gwarancją bezpieczeństwa dla przyszłych pokoleń”. Konferencja została zorganizowana pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Prezydenta Miasta Radomia w nawiązaniu do tegorocznych obchodów Światowego Dnia Wody. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992r. Celem spotkania było przypomnienie zabranym, że wielu mieszkańców naszej planety cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej oraz kształtowanie świadomości społecznej na temat odpowiedzialnego gospodarowania zasobami wody pitnej w Polsce i na świecie.

 

Wśród prelegentów znaleźli się m.in. Poseł na Sejm Mirosław Maliszewski, dr hab. Zbigniew Popek, prof. SGGW w Warszawie, dr hab. Michał Domagała, prof. KUL, Radny Sejmiku Wojewódzkiego dr inż. Tomasz Śmietanka.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego było reprezentowane przez klasę Ia, która przybyła pod opieką pań: Alicji Wieczorek, Marioli Worobiec oraz Karoliny Węsek.

Młodzież naszego liceum zaprezentowała trzy interesujące filmy obrazujące środowisko wodne Puszczy Kozienickiej i powody dla których powinniśmy oszczędzać wodę oraz energię. Projekt został wykonany pod opieką merytoryczną pani mgr Alicji Wieczorek, która również omówiła program edukacji ekologicznej w szkole średniej. Młodzież prezentująca swoje prace otrzymała certyfikaty uczestnictwa  oraz drobne upominki od WSH w Radomiu.

Czynny udział w konferencji brała również p. Małgorzata Kuśmierczyk – Balcerek, która przedstawiła wyniki ankiety - Świadomość społeczna na temat stanu zasobów wody pitnej oraz energii elektrycznej.

Konferencję podsumował i wszystkim podziękował za udział i przybycie dziekan  Studiów Strategicznych i Technicznych, dr Adam Ziółkowski.