Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

Osiągnięcia szkoły

Informacje bieżące

Biolodzy I LO na ścieżkach Puszczy Kozienickiej

W dniu 8 czerwca uczniowie realizujący biologię w zakresie rozszerzonym wraz z nauczycielkami Bożeną Stępień i Anną Przerwą-Bieniek uczestniczyli w zajęciach terenowych w obrębie ścieżki dydaktycznej przyrodniczo-krajobrazowej „Krępiec” (Molendy – Garbatka Letnisko).

Naszym przewodnikiem była pani Aleksandra Kołacz, która jako pracownik Kozienickiego Parku Krajobrazowego doskonale zna teren oraz historię i walory przyrodnicze naszego Parku. Rezerwat przyrody „Krępiec”, który mogliśmy podziwiać, jest jedną z form obszarowej ochrony przyrody. Został utworzony w celu zachowania w stanie naturalnym urozmaiconego krajobrazowo fragmentu Puszczy Kozienickiej z dużą ilością starych drzewostanów o bogatym składzie gatunkowym: dęby, klony, lipy, sosny, buki, akacje. Ukształtowanie terenu, w którym względna różnica wysokości dochodzi do kilkunastu metrów, jest przyczyną dużej różnorodności biologicznej gatunkowej, co dodatkowo jest potęgowane meandrującymi wzdłuż ścieżki strumieniami Brzeźniczki i Krępca, w których płynie bardzo czysta woda (przeprowadziliśmy analizę chemiczną). Obserwowaliśmy stanowiska roślin objętych ścisłą ochroną gatunkową, m.in. bluszczu pospolitego i  paprotki zwyczajnej. Poszukiwaliśmy śladów działalności kręgowców: piór, wypluwek, dziupli, nor, miejsc żerowania. Ponadto można było zauważyć, stosowanie w rezerwacie czynnych metod ochrony gatunkowej zwierząt polegających na umieszczaniu na drzewach specjalnych budek lęgowych dla ptaków dziuplowych i nietoperzy. O naturalnym charakterze ekosystemów leśnych, głównie grądów, świadczy również występowanie licznych wykrotów drzew i rozkładającego się martwego drewna, którego nikt nie usuwa, ponieważ jest miejscem życia wielu cennych gatunków zwierząt. Nasz rajd zakończyliśmy odpoczynkiem przy ognisku na „Polance”, w pobliżu zbiornika zaporowego. Mamy nadzieję, że ten rajd będzie początkiem dobrej tradycji dla przyrodników naszej szkoły i regularne wycieczki do rezerwatów Puszczy Kozienickiej pozwolą na doskonalenie obserwacji przyrodniczych w terenie.