Liceum Roku
2012
Liceum Roku
2013
Liceum Roku
2014
Liceum Roku
2015
Liceum Roku
2016
Patronat Politechniki
Warszawskiej
Porozumienie z WSH
w Radomiu
Porozumienie z WSR
w Warszawie
Certyfikat
"Mamy Prawa"
Działalność na rzecz
społeczności lokalnej
Certyfikat
"Szkoła Nadziei"
Wiarygodna Szkoła Szkoła Dialogu Góra Grosza Certyfikat
IT Szkoła 2013
Certyfikat
IT Szkoła 2014
Certyfikat
IT Szkoła 2015
Certyfikat
IT Szkoła 2016
Edukacja szkolna przeciwko wykluczeniu prawnemu Projekt PEACE 2015 Miejsce Wolne od Nienawiści I Liceum Ogólnokształcące w gronie szkół olimpijskich
 

SZKOLNI LIDERZY PROFILAKTYKI – podsumowanie projektu

Już po raz drugi nasze liceum włączyło się do projektu pod nazwą „Szkolni Liderzy Profilaktyki” realizowanym we współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Kozienicach i zgodnym ze szkolnym Programem Wychowawczo - Profilaktycznym.
Założeniem przedsięwzięcia było angażowanie społeczności szkolnej do działań z obszaru szeroko rozumianej profilaktyki. Każdy miesiąc miał swój temat przewodni i wymagał od wybranej grupy uczniów tzw. Liderów jego realizacji.


Głównym celem projektu była poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania uczniów oraz nauka nowych umiejętności, a także m.in.:
- promowanie zdrowego stylu życia wolnego od nałogów,
- uświadamianie szans i zagrożeń płynących z korzystania z nowych mediów,
- rozwijanie samodzielności i kreatywności,
- praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy,
- promowanie czytelnictwa,
- rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i grupy,
- uwrażliwienie na los zwierząt oraz zmotywowanie do działań na rzecz zwierząt,
- wzmacnianie norm i wartości społecznych.

Akcje jakie udało się przeprowadzić dotyczyły tematyki: promowania adopcji psów, dyskusji na temat wad i zalet nowych mediów, pobudzania twórczego myślenia, promowania zdrowego żywienia i jedzenia drugiego śniadania, motywowania do korzystania z zasobów biblioteki oraz spędzania aktywnie czasu na wiosnę.
Zakończenie projektu miało miejsce w budynku Poradni dn. 18.06.2018r, a naszą szkołę reprezentowali uczniowie z kl. Ia: Kamila Kapusta, Jakub Stankiewicz, Piotr Maj. Opiekunem uczniów była pedagog Renata Kowalska.